Moederkindhuis

TIEN FEITEN OVER MOEDERKINDHUIZEN

  • Bij een quickscan in 2024 werden 94 moederkindhuizen (of ouderkindhuizen*) gevonden in Nederland. Samen hebben deze huizen ongeveer 765 plekken voor de opvang en begeleiding van moeder (ouder) en een kind, meestal in de voorschoolse leeftijd. Over het algemeen zijn moederkindhuizen kleinschalig van karakter met gemiddeld 6 plekken. Ongeveer 15% van de moederkindhuizen heeft meer dan 12 plekken op één locatie.
  • Een moederkindhuis (MKH) is een specialistische 24/7 jeugdzorgvoorziening voor moeders die hun kind onvoldoende stabiliteit en veiligheid kunnen bieden op verschillende leefdomeinen en té weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. over het algemeen zijn de zorgen omtrent het welzijn van het kind vanuit de betrokken professionals groot. Agressie en verslaving zijn meestal contra-indicaties.
  • Binnen een MKH krijgt moeder een (laatste) kans om binnen het vrijwillig kader om een kinderbeschermingsmaatregel te voorkomen. Of er is al sprake van een ondertoezichtstelling (OTS).Of het kind wordt bij moeder teruggeplaatst na een eerdere uithuisplaatsing (UHP). Plaatsing in een MKH kan een UHP voorkomen of herstellen.
  • In een MKH wordt intensief gewerkt aan het opbouwen van een band tussen moeder en kind (hechting). Moeder leert basisvaardigheden in opvoeding en verzorging, leert omgaan met geld, en werkt aan een bestendig toekomstperspectief met opleiding/werk en een steunend sociaal netwerk.
  • Het verblijf in een MKH is meestal tijdelijk voor de duur van 6 maanden – 2 jaar. Middels gepersonaliseerde leerdoelen wordt toegewerkt naar goed genoeg opvoederschap met toekomstperspectief. Het plan wordt met regelmaat geëvalueerd met betrokken regievoerders of jeugdbeschermers. Aan het einde van het traject wordt een geschikte uitstroomplek gezocht met passende begeleiding. Bij gezinsopname duurt het traject ongeveer 3 maanden met een ouderschapsbeoordeling als eindproduct waarbij een eventueel daaropvolgend leertraject elders moet plaatsvinden.
  • Moederkindhuizen richten zich regelmatig op een specifieke doelgroep, zoals tienermoeders (~20%), moeders met een lichte verstandelijke beperking (~12%), kortdurende gezinsopname (~8%) of moeders met pasgeboren baby’s (~6%). Eén moederkind voorziening richt zich specifiek op moeders met verslavingsproblematiek. Ongeveer 40% van de plekken is beschikbaar voor een vader-moeder-kind plaatsing.
  • Ongeveer 20% van de moederkindhuizen zijn moederkind-gezinshuizen waarbij professionele gezinshuisouders de continue factor in de begeleiding van moeders en kinderen. Over het algemeen zijn dit kleinschaliger voorzieningen met gemiddeld 4 plekken
  • De ~765 moederkindhuis plekken zijn verspreid over 73 gemeenten in Nederland; 269 gemeenten hebben zelf geen moederkindhuis, waardoor de meeste moederkindhuizen een regionale tot landelijke functie hebben.
  • Voor ouders die langdurig of permanent een beschermde woonplek nodig hebben om goed genoeg ouderschap vast te houden, ook als de kinderen naar school gaan, zijn ongeveer 125 plekken beschikbaar. Om hier te kunnen wonen is vrijwel altijd een WLZ indicatie nodig waardoor deze plekken in de praktijk alleen beschikbaar zijn voor ouders met een LVB. Voor ouders die buiten deze doelgroep vallen lijkt geen aanbod te zijn voor langdurig verblijf met 24/7 toezicht en begeleiding.

* waar moederkindhuis (MKH) staat geschreven mag ook ouderkindhuis (OKH) worden gelezen