Financiering

TIEN FEITEN NA TIEN JAAR

  • 2013 | gestart als PGB huis (moeders met indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)); onvolledige financiering kind-gebonden zorgfuncties
  • 2014 | regionaal en landelijk aandacht gevraagd voor de financieringsperikelen rondom moeder en kind in een gezinshuis
  • 2015 | De nieuwe jeugdwet treedt in werking; transitie jeugdzorg van Rijk naar Gemeenten
  • 2016 (a) | Gemeente Nijmegen start pilot spoedopvang moederkind vanuit de Jeugdwet (JW)
  • 2016 (b) | Moederkindhuis 24/7, Driestroom en Gemeente Nijmegen ontwikkelen bouwsteen moederkindhuis met een integraal (zorg-in-natura) budget voor de geboden zorg- en begeleidingsfuncties voor moeder en kind binnen in een 24/7 voorziening
  • 2017 | Start bouwsteen 44A45 moederkindhuis (Jeugdhulp met verblijf) binnen regio Rijk van Nijmegen
  • 2017 en verder | Uitrol bouwsteen 44A45 voor buitenregionale gemeenten (niet gecontracteerd) via maatwerkvoorziening met Driestroom
  • 2013-2023 | pre-transitie werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingezet bij moeders zonder WLZ indicatie. Post-transitie een tijdelijk verhoging van WMO, daarna steeds meer financiering vanuit JW (de jeugdige is de grondslag voor het verblijf van moeder en kind in het moederkindhuis)
  • 2013-2023 | In 10 jaar van 100% WLZ naar 100% JW (dan kun je met recht spreken van een transitie)
  • 2013-2023 | Na de transitie is de regionale toegang tot  -en financiering van-  verblijf van moeder en kind in ons moederkindhuis sterk verbeterd. De financiering van buitenregionale plaatsingen met een maatwerkvoorziening vergt nog steeds veel tijd en aandacht.