Begeleiding & Zorgfuncties

Begeleiding

 • Gezinshuisouders. Wij wonen en leven met onze kinderen in het moederkind-gezinshuis. Samen met onze behandelcoördinator beslissen wij over de plaatsing van moeders en zijn nauw betrokken bij alle belangrijke vervolgstappen. Hierdoor is continuïteit van zorg geborgd. Het is belangrijk dat wij er zijn, ook in de gewone dagelijkse dingen. Dit brengt structuur, rust en stabiliteit waardoor moeders zich optimaal kunnen richten op hun persoonlijk proces en de ontwikkeling van het opvoederschap.
 • Behandelcoördinator/gedragsdeskundige. Eindverantwoordelijk voor het begeleidingsplan. Is aanwezig bij evaluatiemomenten en toekomstbepalende gesprekken. Heeft regulier overleg met gezinshuisouders en begeleidingsteam. Wordt geconsulteerd in acute of ingewikkelde situaties.
 • Persoonlijk begeleider (PB-er). Eerste aanspreekpunt voor moeder zowel zorg-inhoudelijk als praktisch. Stelt samen met moeder leerdoelen op en bewaakt de voortgang hiervan. Bespreekt voortgang tijdens de teambespreking en zet nieuwe lijnen uit.
 • Groepsbegeleiding. Op werkdagen overdag aanwezig voor handhaving en toezicht op van dagstructuur van moeder en kind. Bieden van opvoedondersteuning. Bijsturen van gedrag indien nodig. Signaleren en bijsturen van ontwikkelingsproblemen kind. Hulp bij de dagelijkse planning. Voorbespreken van activiteiten buitenshuis. Dagelijkse evaluatie d.m.v. een persoonlijke daglijst.
 • Scholingsdocent. Geeft 1x per week onderwijs over een relevant thema. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zelf-ontwikkeld werkboek.

Zorgfuncties

 • Begeleiding Individueel. Ondersteunen bij dagelijkse zaken. Hulp bij plannen en voor bespreken van activiteiten en nemen van besluiten. Inzicht geven in oorzaak en gevolg. Ondersteunen bij randvoorwaarden op het gebied van financiën, werk, opleiding, inkomen. Corrigeren van gedrag indien nodig.
 • Persoonlijke Verzorging. Toezicht (24/7) en aansporing op het handhaven van een goede persoonlijke hygiëne, bieden van structuur voor het schoon houden van de eigen kamer en de gezamenlijke ruimtes. Handhaven hygiënische leefomgeving.
 • Begeleiding Groep. Dagprogramma in groepsverband met nadruk op het handhaven van een dagstructuur middels vijf vaste groepsmomenten (ontbijt, fruit, lunch, theepauze en diner). Leren omgaan met groepsprocessen en gedragsproblematiek. Wekelijkse scholing en regelmatig creatieve begeleiding.
 • Begeleiding Extern. Begeleiding bij bezoek aan behandelaar, b.v. tijdens intake of evaluatiemomenten. Naar inzicht van begeleiding met toestemming van cliënt ter optimalisatie afstemming begeleiding en behandeling.
 • Opvoedondersteuning. Ondersteuning bij de dagelijkse verzorging en opvoeding. Signaleren en bijsturen van hechtingsproblemen.
 • Vervoer. Incidenteel vervoer van en naar behandeling als openbaar of eigen vervoer niet mogelijk of onwenselijk is, bv tijdens zwangerschap of rondom bevalling. Alleen bij afwezigheid netwerk/mantelzorg. Naar inzicht van begeleiding.

Kind-gerelateerde Zorgfuncties

 • Jeugdhulp. Toezicht (24/7) en begeleiding van het kind. Vroegtijdig signaleren en bijsturen van ontwikkelingsproblemen.
 • Dagopvang. Opvang van kinderen in intern kinderdagverblijf tijdens behandeling, therapie, werk en/of opleiding moeder. Intensiviteit naar inzicht van begeleiding. Optimalisatie balans hechting moeder-kind en maatschappelijke participatie en ontwikkeling moeder.
 • Avond, Nacht en Weekendopvang. Overname zorg kind bij afwezigheid of onvermogen moeder. Naar inzicht van begeleiding. Alleen kortdurend tijdens crisis situaties.