Informatie

Doelgroep

Moeders met kinderen tussen de 0-4 jaar die uit zichzelf onvoldoende veiligheid en/of opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en te weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. Vaak is er sprake van LVB en/of psychiatrische problematiek bij en worden er zorgen geuit over het welzijn van moeder en kind door de omgeving of een instantie voor jeugdbescherming.

Doelstelling

Een goed beeld krijgen van de opvoedvaardigheden van moeder en het perspectief van moeder en kind helder krijgen. De moeders wonen in ons gezinshuis en krijgen de kans om te groeien in het moederschap en daarvoor alle basisvaardigheden te ontwikkelen om voor zichzelf en hun kind te zorgen. Ze leren nadenken over hun eigen normen en waarden. Ze leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze leren om samen met andere moeders en later steeds meer zelfstandig een huishouden te runnen. Het doel is om in een jaar het perspectief van moeder en kind vast te stellen zodat daar een passende vervolg bij kan worden gezocht.

Locatie & Huisvesting

Ons moederkind-gezinshuis ligt in een kindvriendelijke wijk in Groesbeek, een leuk dorp zo’n tien kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. Bijna alle voorzieningen bevinden zich op loop of fietsafstand.In ons moederkind-gezinshuis is plaats voor 7 moeders. Iedereen heeft een eigen woon-slaapkamer voor zichzelf en haar kind. Er zijn gezamenlijke ruimten en faciliteiten. In ons inpandige appartement kan een gezin (vader-moeder-kind) wonen. Rondom het huis is volop gelegenheid voor de kinderen om te spelen en te ontdekken. meer over locatie en huisvesting

Plaatsingsprocedure

Aanmeldingen worden gedaan bij het Driestroomloket. De volgende stappen worden doorlopen: 1. Zorginhoudelijke oriëntatie en plaatsingsadvies hoofdbehandelaar Driestroom; 2, Beoordeling gezinshuisouders en behandelcoördinator moederkindhuis, 3 Kennismaking en rondleiding moederkindhuis. lees meer over de plaatsingsprocedure

Toegang & Financiering

De toegang tot ons moederkindhuis loopt via het sociaal team of gezinsvoogd. Voor moeders uit gemeenten binnen het “Rijk van Nijmegen” kan bouwsteen moederkindhuis (JW 44A45) worden geïndiceerd. Voor moeders buiten de regio moeten aparte afspraken worden gemaakt met de gemeente Berg en Dal en Driestroom. Moeders met een WLZ indicatie kunnen worden geplaatst indien de financiering passend is of als er een aanvullende beschikking voor kind-gerelateerde zorg is afgegeven. Welke route en financieringsvorm precies nodig is kan alleen op casusniveau worden beoordeeld. lees meer over indicaties en financiering

Begeleiding

Binnen ons moederkind-gezinshuis werkt een klein team van pedagogisch begeleiders. Iedere moeder krijgt vanuit dit team een eigen persoonlijk begeleider toegewezen. Op maandag t/m vrijdag is overdag begeleiding aanwezig op de moeder-kind groep. Ook op een aantal doordeweekse avonden en in het weekend kan groepsbegeleiding aanwezig zijn. Wij zijn als gezinshuisouders ’s nachts, en op alle andere momenten dat er geen groepsbegeleiding is, aanwezig of oproepbaar voor hulp en ondersteuning. Lees meer over de begeleiding

Methodiek

Ons moeder-kind gezinshuis werkt op basis van de richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming “Goed genoeg Ouderschap (GGO)” Verblijf in ons moederkind-gezinshuis is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wij zijn gebonden aan de wet en hebben een signaleerfunctie. Maken wij ons grote zorgen over de veiligheid of welzijn van het kind, dan hebben wij de plicht dit te melden volgens de wet meldcode.

Vanuit de richtlijn GGO worden samen met moeder leerdoelen opgesteld en deze worden aangevuld met met persoonlijke leerdoelen van moeder zelf. Tezamen vormt dit het individuele begeleidingsplan “Mijn Plan” van Driestroom. Het traject in ons moederkind-gezinshuis is opgedeeld in 4 fases dat leidt naar toenemende zelfstandigheid. Het traject van moeder wordt periodiek geëvalueerd met de PB-er, behandelcoördinator en eventueel de betrokken gezinsvoogd.

Het verblijf in ons moeder-kind gezinshuis is van tijdelijke aard. We streven om in een jaar het perspectief van moeder en kind helder te krijgen. Er wordt een uitstroomprofiel gemaakt op basis waarvan een geschikte vervolgplek met passende begeleiding kan worden gezocht. Wanneer de cliënt in Groesbeek blijft wonen, kan ook ambulante begeleiding vanuit ons moederkind-gezinshuis worden gegeven. Lees meer over de methodiek

Kinderdagverblijf

Ons inpandige kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen van moeders die verblijven in ons moederkind-gezinshuis. Er kan laagdrempelige maar professionele kinderopvang worden geboden als moeder een opleiding of traject naar werk volgt, een betaalde baan heeft of behandeling/therapie nodig heeft. Daarnaast observeert en rapporteert het kinderdagverblijf de ontwikkeling van de kinderen. Ons kinderdagverblijf is indien nodig op alle doordeweekse dagen open tussen 9-18 uur. Alle opvang wordt geboden door twee pedagogisch medewerkers. Dit geeft stabiliteit voor de kinderen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de moeders. Meer over het kinderdagverblijf