Informatie

Doelgroep

Moeders met kinderen tussen de 0-4 jaar die uit zichzelf onvoldoende veiligheid en/of opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en te weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren.

Doelstelling

De moeders wonen in ons gezinshuis en krijgen een eerlijke kans om te groeien in het moederschap en daarvoor alle basisvaardigheden te ontwikkelen om voor zichzelf en hun kind te zorgen. Daarnaast oefenen ze om zelfstandig een huishouding te voeren en om goed met geld om te gaan. Ze leren nadenken over hun eigen normen en waarden. Ze leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze leren om samen met andere moeders en later steeds meer zelfstandig een huishouden te runnen. Het doel is om binnen 2 jaar een helder beeld te krijgen van het perspectief van moeder en kind zodat daar een passende vervolg bij kan worden gezocht. Participatie van vaders wordt aangemoedigd, maar is maatwerk en de mogelijkheden moeten per situatie worden bekeken.

Locatie & Huisvesting

Ons moederkind-gezinshuis ligt in een kindvriendelijke wijk in Groesbeek, een leuk dorp zo’n tien kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. Het dorp heeft bijna alle voorzieningen op loop of fietsafstand van het huis.

In ons moederkind-gezinshuis is plaats voor 7 moeders. Iedereen heeft een eigen woon-slaapkamer voor zichzelf en haar kind en maakt verder gebruik van de gezamenlijke ruimten en faciliteiten. In ons inpandige appartement kan een gezin (vader-moeder-kind) wonen. Rondom het huis is volop gelegenheid voor de kinderen om te spelen en te ontdekken.

meer details over locatie en huisvesting

Plaatsingsprocedure

Toegang tot ons moederkind-gezinshuishuis loopt altijd via het Driestroom loket volgens de volgende 4 stappen:

  1. Zorginhoudelijke oriëntatie & Plaatsingsadvies Hoofdbehandelaar
  2. Beoordeling Gezinshuisouders & Zorgcoördinator.
  3. Kennismaking & Rondleiding
  4. Organisatie van Financiering (wordt vaak parallel aan 1-3 opgestart)

lees meer over de plaatsingsprocedure

Indicatie & Financiering

Het allerbelangrijkste is dat de moeder zelf een hulpvraag heeft en gemotiveerd is om bij ons te leren en bereid is om zich aan de afspraken en huisregels te houden. Voor financiering van zorg moet de moeders toegang hebben tot beschermd wonen. Indicatie hiervoor kan worden afgegeven door het CIZ, de GGD of toegang verloopt via het sociaal team afhankelijk van de situatie. Financiering loopt via Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet (JW) of gemeentelijke subsidie, afhankelijk van de indicatie.

Afhankelijk van de vorm van financiering kan de moeder worden geplaatst op basis van zorg-in-natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Welke route en financieringsvorm precies nodig is kan alleen op casusniveau worden beoordeeld.

lees meer over indicaties en financiering

Begeleiding

In het moederkind-gezinshuis werkt een team van 6 pedagogisch begeleiders. Iedere moeder krijgt vanuit dit team een eigen persoonlijk begeleider toegewezen. Op maandag t/m vrijdag is overdag begeleiding aanwezig op de moeder-kind groep. Ook op een aantal doordeweekse avonden en in het weekend kan groepsbegeleiding aanwezig zijn. Wij zijn als gezinshuisouders ’s nachts, en op alle andere momenten dat er geen groepsbegeleiding is, aanwezig of oproepbaar voor hulp en ondersteuning.

Lees meer over de begeleiding

Methodiek

Ons moeder-kind gezinshuis werkt op basis van de richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming “Goed genoeg Ouderschap (GGO)” Verblijf in ons moederkind-gezinshuis is nooit vrijblijvend. Wij zijn gebonden aan de wet en hebben een signaleerfunctie. Maken wij ons grote zorgen over de veiligheid of welzijn van het kind, dan hebben wij de plicht dit te melden volgens de wet meldcode.

Vanuit de richtlijn GGO worden samen met moeder leerdoelen opgesteld en deze worden aangevuld met met persoonlijke leerdoelen van moeder zelf. Tezamen vormt dit het individuele begeleidingsplan “Mijn Plan” van Driestroom. Het traject in ons moederkind-gezinshuis is opgedeeld in een 5-tal fases dat leidt naar toenemende zelfstandigheid. Het traject van moeder wordt periodiek geëvalueerd met de PB-er, zorgcoördinator en eventueel de betrokken gezinsvoogd.

Het verblijf in ons moeder-kind gezinshuis is van tijdelijke aard. We streven om binnen twee jaar het perspectief van moeder en kind helder te krijgen. Er wordt een uitstroomadvies opgesteld in de vorm van een woonprofiel, op basis waarvan een geschikte vervolgplek met passende begeleiding kan worden gezocht. Wanneer de cliënt in Groesbeek blijft wonen, kan ook ambulante begeleiding vanuit ons moederkind-gezinshuis worden gegeven.

Lees meer over de methodiek

Kinderdagverblijf

Ons inpandige kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen van moeders die verblijven in ons moederkind-gezinshuis. Er kan laagdrempelige maar professionele kinderopvang worden geboden als moeder een opleiding of traject naar werk volgt, een betaalde baan heeft of behandeling/therapie nodig heeft. Ons kinderdagverblijf is indien nodig op alle doordeweekse dagen open tussen 9-18 uur. Alle opvang wordt geboden door twee pedagogisch medewerkers. Dit geeft stabiliteit voor de kinderen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de moeders.

Meer over het kinderdagverblijf