Indicatie & Financiering

Toegang

Er zijn verschillende routes om toegang te krijgen tot een traject in ons Driestroom moederkind-gezinshuis:

 • Moeders uit regio Rijk van Nijmegen. Verwijzing via het sociaal team van de plaatsende gemeente. De zorgregio heeft bouwsteen moederkindhuis 44A45 (blok C1, jeugdwet; zie pg. 7) ingekocht bij Driestroom. Gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen zijn: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.
 • Moeders buiten de regio: De regio Rijk van Nijmegen stelt als randvoorwaarde dat de brengende gemeente garant staat voor de financiering gedurende het gehele traject, ondanks dat het woonplaatsbeginsel bij plaatsing wijzigt in de gemeente Berg en Dal. Nadat de toestemmingsverklaring hiervoor is getekend kunnen financieringsafspraken worden gemaakt met Driestroom.
 • 2019-Toestemmingsverklaring-Moederkindhuis
 • 2019-Oplegger-Toestemmingsverklaring-Moederkindhuis
 • Moeders met een CIZ indicatie. Aanmelding rechtstreeks bij Driestroom. Eventueel aanvullende beschikking nodig voor kind-gerelateerde zorg omdat dit buiten WLZ valt. Financieringsafspraken met Driestroom.

Financiering

 • Zorg-in-Natura (ZIN). Bij financiering via bouwsteen 44A45 (jeugdwet) kan zorg in natura worden ingezet. Er is dan sprake van financiering van wonen en zorg voor moeder en kind. Bij financiering vanuit de WLZ kan ZIN worden ingezet als Driestroom nog voldoende contractruimte heeft bij het zorgkantoor. Dat kan met of zonder behandelcomponent zijn. Zonder behandelcomponent moet benodigde beperking-gerelateerde behandeling worden vergoed uit de reguliere ziektekostenverzekering. Het zorgkantoor stelt het budget rechtstreeks ter beschikking aan Driestroom. Er is binnen de WLZ geen financiering voor kind-gerelateerde zorg. Daar moet evt. aanvullende financiering voor komen. Bij een volledig pakket thuis (VPT) betaalt moeder zelf de huur.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). Bij financiering via de WLZ kan de zorg soms alleen worden ingezet via een PGB. Er is dan scheiding tussen wonen en zorg. Het PGB voorziet alleen in financiering van zorg. Het PGB budget wordt door zorgkantoor op basis van een zorgomschrijving  en de zorg-en-dienstverleningsovereenkomst van moeder met Driestroom, overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Er is sprake van trekkingsrecht. De SVB maakt namens moeder het zorgbudget over naar Driestroom op basis van periodieke facturatie. Moeder moet zelf voorzien in de financiering van de wooncomponent (huur/kostgeld) vanuit een uitkering/bijzondere bijstand. Benodigde behandeling moet worden vergoed uit de reguliere ziektekostenverzekering. Er is geen financiering voor kind-gerelateerde zorg.

Eigen Bijdrage

Voor zorg gefinancierd vanuit de jeugdwet geldt geen eigen bijdrage. Voor zorg gefinancierd vanuit de WLZ betaalt moeder een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor ontvangen zorg via het CAK. Deze eigen bijdrage kan bij ZIN financiering hoger uitvallen dan bij PGB en wordt vaak pas veel later gefactureerd. Het is goed om bij aanvang van de zorg hiervoor vast financiële middelen te reserveren.

Huur & Kostgeld

Als moeder bij ons komt wonen dan ondertekent ze een woonovereenkomst met voorwaarden en afspraken. Hierin wordt ook vastgelegd of en, zo ja, hoeveel huur/kostgeld moeder moet betalen. Bij een indicatie moederkindhuis (44A45) is er sprake van all-in financiering en zijn er voor moeder geen bijkomende kosten. Bij WLZ is dit een eigen bijdrage voor levensonderhoud van het kind. Bij VPT huur en kostgeld voor het kind. Bij PGB betaalt moeder ook voor zichzelf huur en kostgeld.

De woonovereenkomst wordt afhankelijk van de financieringsstructuur door ons op maat gemaakt en voorafgaande aan plaatsing samen met andere relevante informatie ter inzage gestuurd naar moeder, haar begeleiding en/of bewindvoerder. Er hoeft geen borg te worden betaald. De evt. maandelijkse kosten worden aan het eind van iedere maand door ons gefactureerd.

Werk & Inkomen

Met de gemeente Berg & Dal zijn er afspraken gemaakt voor een versoepelde intake. Moeder schrijft zich in op het adres van het moederkind-gezinshuis en meldt zich aan bij de inkomensconsulent van de gemeente.

 • Moeders zonder Wajong vragen een uitkering aan bij de Gemeente Berg & Dal. Voor de evt. huur/kostgeld kan bijstand worden aangevraagd. Moeder wordt in eerste instantie vrijgesteld van sollicitatieplicht of het volgen van een traject naar arbeid om zich eerst volledig te kunnen richten op haar persoonlijke leerdoelen en de leerdoelen t.a.v. het moederschap
 • Moeders met een Wajong uitkering kunnen hun evt. huur/kostgeld hieruit betalen. Het UWV bepaalt of moeder (tijdelijk) wordt vrijgesteld van een traject naar betaalde arbeid.

Kinderopvangtoeslag

Met de gemeente Berg & Dal zijn er afspraken gemaakt voor een versoepelde intake zodat kinderen uit het moederkind-gezinshuis gefinancierd kunnen worden opgevangen in ons interne erkende kinderdagverblijf 24/SEVEN (LRKP#153195228). In de woonovereenkomst is ook een plaatsingscontract opgenomen voor het kind.

 • Moeders die geen betaalde arbeid verrichten, een erkend traject naar werk -, of een opleiding volgen, vragen bij de Gemeente kinderopvangtoeslag aan op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze wordt (inkomensafhankelijk) toegekend op basis van het feit dat moeder woont in ons moederkind-gezinshuis. Er wordt per kind een vast bedrag per maand toegekend op basis van het gemiddelde aantal opvanguren per maand. Dit bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt naar het kinderdagverblijf.
 • Moeders die betaalde arbeid verrichten, een erkend traject naar werk -, of een opleiding volgen, vragen kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst op basis van het plaatsingscontract dat voor hun kind(eren) is afgesloten bij het kinderdagverblijf. In dit geval wordt de toeslag door de belastingdienst overgemaakt aan moeder en ontvangt moeder iedere maand een factuur van het kinderdagverblijf.

Indicatie & Financiering kind

De bouwsteen 44A45 voorziet in financiering voor moeder en kind. Dit is een unieke bouwsteen speciaal voor ons moederkindhuis ontwikkeld binnen het Rijk van Nijmegen. Dit totaalproduct is in de plaats gekomen van aanvullende provinciale subsidie voor opvoedondersteuning en zorg aan kinderen in een moederkindhuis, die na de transitie in 2015 is komen te vervallen.

Bij een WLZ indicatie voor de persoonlijke problematiek van moeder is er sprake van onvolledige financiering. Omdat de kinderen van de moeders nog jong zijn is er meestal geen indicatie voor extra begeleiding. Er is dan geen formele grondslag voor de hulp aan de kinderen. Als er wel sprake is van diagnosticeerbare gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij de wat oudere kinderen dan kan er een indicatie voor ambulante begeleiding worden aangevraagd via het Sociaal team Groesbeek-Zuid.

Tenslotte

We hebben ons best gedaan om hierboven een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatie-technische en financiële aspecten die komen kijken bij een plaatsing van een moeder met kind(eren)in ons moederkind-gezinshuis. Zonder daarbij uitputtend te willen zijn. De wet en regelgeving is echter aan verandering onderhevig, evenals de persoonsgebonden interpretaties hiervan door medewerkers van de uitvoerende instanties. Daar hebben we in de praktijk van alle dag mee te maken.

lees meer over de zorgwetten in eenvoudige taal