Indicatie & Financiering

Indicatie

Er zijn 4 routes om toegang te krijgen tot beschermd wonen in ons Driestroom moederkind-gezinshuis:

 • Meerderjarige moeders met een verstandelijke beperking: indicatie via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Financiering via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) door Zorgkantoor.
 • Meerderjarige moeders met psychiatrische problematiek: toegang via GGD Gelderland-Zuid. Financiering via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de Gemeente Nijmegen.
 • Minderjarige moeders: verwijzing via het lokale sociaal team. Financiering via de Jeugdwet (JW) door de Gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.
 • Meerderjarige/Minderjarige moeders uit regio Nijmegen (zorgregio Rijk van Nijmegen) zonder indicatie beschermd wonen: Verwijzing via het lokale sociaal team bij ernstige zorgen. Spoedplaatsing ter overbrugging naar indicatie beschermd wonen voor verlengd verblijf of overgang naar alternatieve woonplek. Financiering via een moeder-kind innovatiesubsidie door de Gemeente Nijmegen. Dit is een tijdelijke oplossing voor de duur van 1-2 maanden.

Financiering

 • Zorg-in-Natura (ZIN). Bij financiering via de WLZ of Jeugdwet kan de zorg in natura worden ingezet alleen als Driestroom nog voldoende contractruimte heeft bij resp. het zorgkantoor of gemeente. Er is dan sprake van financiering van wonen en zorg. Dat kan met of zonder behandelcomponent zijn. Zonder behandelcomponent moet  benodigde behandeling worden vergoed uit de reguliere ziektekostenverzekering. Het zorgkantoor stelt het budget rechtstreeks ter beschikking aan Driestroom. Er is geen financiering voor kind-gerelateerde zorg.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). Bij financiering via de WMO, maar ook via de WLZ, kan de zorg vaak alleen worden ingezet via een PGB. Er is dan scheiding tussen wonen en zorg. Het PGB voorziet alleen in financiering van zorg. Het PGB budget wordt door zorgkantoor (WLZ) of Gemeente (WMO), op basis van een zorgomschrijving  en de zorg-en-dienstverleningsovereenkomst van moeder met Driestroom, overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Er is sprake van trekkingsrecht. De SVB maakt namens moeder het zorgbudget over naar Driestroom op basis van periodieke facturatie. Moeder moet zelf voorzien in de financiering van de wooncomponent (huur/kostgeld) vanuit een uitkering/bijzondere bijstand. Benodigde behandeling moet worden vergoed uit de reguliere ziektekostenverzekering. Er is geen financiering voor kind-gerelateerde zorg.
 • Subsidie. Bij via de innovatiesubsidie van de gemeente Nijmegen (spoedplaatsing) worden wonen, zorg en alle kind-gebonden zorgfuncties vergoed. De gemeente Nijmegen stelt het zorgbudget rechtstreeks ter beschikking aan Driestroom. Benodigde behandeling moet worden vergoed uit de reguliere ziektekostenverzekering.

Eigen bijdrage

Moeder betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor ontvangen zorg via het CAK. Deze eigen bijdrage kan bij ZIN financiering hoger uitvallen dan bij PGB en wordt vaak pas veel later gefactureerd. Het is goed om bij aanvang van de zorg hiervoor vast financiële middelen te reserveren.

Huur & kostgeld

Als moeder bij ons komt wonen dan ondertekent ze een woonovereenkomst met voorwaarden en afspraken. Hierin wordt ook vastgelegd hoeveel huur/kostgeld moeder moet betalen. Bij een spoedplaatsing (subsidie) is er sprake van all-in financiering en zijn er voor moeder geen bijkomende kosten. Bij ZIN is dit alleen een eigen bijdrage voor levensonderhoud van het kind. Bij PGB betaalt moeder ook voor zichzelf huur en kostgeld.

De woonovereenkomst wordt afhankelijk van de financieringsstructuur door ons op maat gemaakt en voorafgaande aan plaatsing samen met andere relevante informatie ter inzage gestuurd naar moeder, haar begeleiding en/of bewindvoerder. Er hoeft geen borg te worden betaald. De maandelijkse kosten worden aan het eind van iedere maand door ons gefactureerd.

Werk & inkomen

Met de gemeente Berg & Dal zijn er afspraken gemaakt voor een versoepelde intake. Moeder schrijft zich in op het adres van het moederkind-gezinshuis en meldt zich aan bij de inkomensconsulent van de gemeente.

 • Moeders zonder Wajong vragen een uitkering aan bij de Gemeente. Voor de evt. huur/kostgeld kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Moeder wordt voorlopig vrijgesteld van sollicitatieplicht of het volgen van een traject naar arbeid om zich eerst volledig te kunnen richten op haar persoonlijke leerdoelen en de leerdoelen t.a.v. het moederschap
 • Moeders met een Wajong uitkering kunnen hun evt. huur/kostgeld hieruit betalen. Het UWV bepaalt of moeder (tijdelijk) wordt vrijgesteld van een traject naar betaalde arbeid. Er is een vaste UWV trajectbegeleider verbonden aan ons huis.

Kinderopvangtoeslag

Met de gemeente Berg & Dal zijn er afspraken gemaakt voor een versoepelde intake zodat kinderen uit het moederkind-gezinshuis gefinancierd kunnen worden opgevangen in ons interne erkende kinderdagverblijf 24/SEVEN (LRKP#153195228). Voor aanvang van de geboden dagopvang wordt er een plaatsingscontract opgesteld voor het kind.

 • Moeders die geen betaalde arbeid verrichten, een erkend traject naar werk -, of een opleiding volgen, vragen bij de Gemeente kinderopvangtoeslag aan op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze wordt (inkomensafhankelijk) toegekend op basis van het feit dat moeder woont in ons moederkind-gezinshuis. Er wordt per kind een vast bedrag per maand toegekend op basis van het gemiddelde aantal opvanguren per maand. Dit bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt naar het kinderdagverblijf.
 • Moeders die betaalde arbeid verrichten, een erkend traject naar werk -, of een opleiding volgen, vragen kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst op basis van het plaatsingscontract dat voor hun kind(eren) is afgesloten bij het kinderdagverblijf. In dit geval wordt de toeslag door de belastingdienst overgemaakt aan moeder en ontvangt moeder iedere maand een factuur van het kinderdagverblijf.

Indicatie & financiering kind

Omdat de kinderen van de moeders nog jong zijn is er meestal geen indicatie voor extra begeleiding. Er is dus meestal geen formele grondslag voor de hulp aan de kinderen. Bij de transitie in 2015 is de provinciale subsidie voor opvoedondersteuning en zorg aan kinderen in een moederkindhuis komen te vervallen. Er is helaas nog geen vervangende financieringsstructuur voor in de plaats gekomen. Voorlopig verlenen we deze kind-gebonden zorg pro-deo. Samen met de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal zoeken we naar mogelijkheden voor financiering van het totale pakket aan zorgfuncties die we verlenen in het moederkind-gezinshuis. De innovatiesubsidie voor spoedplaatsingen is hier alvast de voorloper van.

Als er wel sprake is van diagnosticeerbare gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij de wat oudere kinderen dan kan er een indicatie voor ambulante begeleiding worden aangevraagd via het Sociaal team Groesbeek-Zuid.

Budgetbeheer

Omdat de financiering van zorg bijzonder complex is adviseren wij dat moeders budgetbeheer of bewind-voering aanvragen als ze dat nog niet hebben. Moeders kunnen zich dan richten op hun persoonlijke leerdoelen en het moederschap.

Tenslotte

We hebben ons best gedaan om hierboven een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatie-technische en financiële aspecten die komen kijken bij een plaatsing van een moeder met kind(eren)in ons moederkind-gezinshuis. Zonder daarbij uitputtend te willen zijn. De wet en regelgeving is echter aan verandering onderhevig, evenals de persoonsgebonden interpretaties hiervan door medewerkers van de uitvoerende instanties. Daar hebben we in de praktijk van alle dag mee te maken.