Stichting Zorg voor Twee

2013-12-15-22-54-52.Logo Zv2-v1ondersteunt kleinschalige moeder-kind zorg binnen een gezinshuis setting

 

KvK nummer

57187509

RSIN/fiscaal nummer

852474234

Contactgegevens

Beatrixlaan 22, 6721 EJ Bennekom

Bankgegevens

Rabobank 125559461, IBAN: NL60RABO0125559461, BIC: RABONL2U

Doelstelling

Bij het uitzetten van de door de Stichting te voeren werkzaamheden concentreert De Stichting zich op haar statutaire doelstellingen: ‘Het ondersteunen van een woon-, leef- en leer-gemeenschap voor jonge vrouwen, aanstaande moeders, moeders met kind, al dan niet met een verstandelijke beperking en/of partner, dan wel daarmee vergelijkbare kleinschalige woon-, leef- en leergemeenschappen alsmede het leveren van zorg aan die gemeenschappen’ en ‘Het verrichten van allerlei handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

Beleidsplan

Hulpverleners die betrokken zijn bij de problematiek van moeder-kind zorg geven aan dat opvang in gezinshuizen geschikt is voor jonge moeders en hun baby. Ook jonge moeders beschouwen gezinsopvang als een passende en acceptabele opstap naar zelfstandigheid. Ook past deze vorm van zorg dat bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in het amendement van Ypma (2013) waarin een gezinsomgeving (o.a. gezinshuis) wordt genoemd als voorliggende voorziening op het moment dat jeugdigen/kinderen onvoldoende beschermd zijn in hun bestaande situatie. Ondanks deze behoefte is er nog steeds onvoldoende aanbod van gezinshuisopvang voor jonge moeders (en ouders) met kind.

Daarnaast bestaat er nog geen passend financieringssysteem voor moeder-kind opvang vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook voor moeders die zelf niet in aanmerking komen voor een indicatie voor woonbegeleiding, maar toch samen met hun kindje, door wat voor reden dan ook, (tijdelijk) een beschermde woonplek nodig hebben ontbreekt er een landelijk kader voor indicatiestelling en financiering. Nog steeds valt deze kwetsbare groep jonge moeders regelmatig tussen wal en schip.

Stichting Zorg voor Twee is opgericht op 23 januari 2013 ter ondersteuning van de zorg voor moeder en kind binnen een gezinshuissetting. Het gaat hierbij voornamelijk, maar niet uitsluitend, om moeders met een licht verstandelijke beperking, zodat zij de kans krijgen om zich in een beschermde woon- en leeromgeving te ontwikkelen tot goed-genoeg opvoederschap. De Stichting wil een bijdrage leveren aan het faciliteren van deze vorm van kleinschalige specialistische zorg waarvoor momenteel nog geen passende financieringstitel is.

De Stichting wil kleinschalige moeder-kind zorg binnen een gezinshuissetting op de volgende manieren ondersteunen:

  1. Door het werven van fondsen, subsidies en giften wil de stichting incidentele bijdrages leveren aan de inrichting- en aanpassingskosten van moederkind-gezinshuizen, de inrichting van uitstroomplekken van moeders die in een moederkind-gezinshuis hebben gewoond, en de promotie van het concept moederkind(-gezins)huis.
  2. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften wil de Stichting voorzien in (baby/kinder)kleding, babybenodigdheden zoals kinderwagens, voedsel, levensmiddelen, uitstapjes en/of kortdurende vakanties en/of diensten door derden, welke ter beschikking worden gesteld aan moeders (ouders) die (tijdelijk) over onvoldoende inkomen beschikken om hierin zelf te voorzien en waarvoor geen, of onvoldoende, financiële bijstand verkregen kan worden vanuit andere voorliggende voorzieningen.
  3. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften wil de Stichting voorzien in een onkostenvergoeding voor vrijwilligers die extra ondersteuning willen bieden aan jonge moeders (ouders) met een verstandelijk beperking of anderszins een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Stichting.
  4. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften kan de Stichting een financieel vangnet vormen voor moeders die tijdelijk een beschermde woonplek nodig hebben en/of aanvullende ondersteuning, maar binnen de wetgeving, op wat voor manier dan ook, tussen wal en schip vallen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer M.A. Mom (voorzitter), de heer J. Honigh (secretaris) en de heer S.T. Vos (penningmeester).

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor zover De Stichting voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers zullen aantoonbaar gemaakte onkosten worden vergoed, of zal een onkostenvergoeding (vrijwilligersvergoeding) worden uitgekeerd die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van deze werkzaamheden.

Activiteiten 2013-2022

In het oprichtingsjaar 2013 instantie zijn de activiteiten van de Stichting gericht geweest op het verwerven van fondsen en giften ter ondersteuning van de inrichting van een moeder-kind gezinshuis in Groesbeek. In 2014 zijn verkregen financiële middelen van het Belle10 (Ars Donandi) fonds en Janivo conform subsidieaanvraag gebruikt voor de aanschaf van een computer en printer voor algemeen gebruik door de bewoners van het moederkindhuis. Daarnaast is er een start gemaakt met de inrichting van het perceel rondom het moederkindhuis. Er is een kindvriendelijke buitenspeelplaats ingericht met kunstgras, zandbak en klimhuisje. Er zijn grasveldjes aangelegd en heggen aangeplant. Er is tuingereedschap aangeschaft t.b.v. het onderhoud van de tuin. Er is er een omheinde dierenweide aangelegd met dierenverblijf. Tevens is de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf verder ingericht. De Stichting heeft in 2017 middels een subsidie van het Rabobank Cooperatiefonds en aanvullende donaties een “zelfzorgkeuken” geleverd voor de uitbouw van het moederkind-gezinshuis in Groesbeek waardoor er zelfstandigheidstraining kan worden gegeven tijdens de laatste fase van het verblijf van moeders in het moederkind-gezinshuis. Vanuit het kringloopwinkeltje kon een Syrisch gezin kon worden geholpen aan de gehele inrichting van een babykamer.

Jaarverslag 2023

In 2023 is 2140 euro binnen gekomen via giften en donaties. De Stichting heeft in 2023 ongeveer 100 euro uitbetaald aan vrijwilligersvergoedingen. Hieronder vallen o.a. de onkosten van vrijwilligers die helpen op piekmomenten in de huishouding en kinderopvang of klussen en klein onderhoud uitvoeren. Er is een éénmalige gift van 425 euro verstrekt voor aan de bewindvoerder t.b.v. therapie voor een moeder die verbleef in een moederkindhuis. Door vele gulle donaties van goederen en kinderkleding bleef het assortiment in het tweedehandswinkeltje compleet. Hiervan werd gebruik gemaakt door bewoners van het moederkind-gezinshuis en er worden op aanvraag spullen verstrekt aan jonge ouders in Groesbeek en Nijmegen. In 2021 ontving de Stichting een bijzondere donatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Groesbeek. Zij stelden de opbrengst van de collecte, bijna 600 euro, van de oogstdienst beschikbaar voor een waterspel voor de kinderen van het moederkindhuis. Dit waterspel, bestaande uit een grondwaterpomp, een waterbaan en een speeltafel, werd in 2023 gerealiseerd op de speelplaats van moederkindhuis Groesbeek. De Stichting heeft hiervoor aanvullende financiering beschikbaar gesteld tot 5500 euro.

 

——————————————————–

Financiële Verantwoording 2023

 

Inkomsten

giften …………………………………….€ 2.140,00

subsidie……………………………………….€ 0,00

totaal…………………………………….€ 2.140,00

 

Uitgaven

waterspel MKH………………….……..€ 5.542,71

moederkind gift…………………………€ 425,00

vrijwilligersvergoeding………………..  € 90,00

bankkosten………………………………..€ 105,58

totaal…………………………………….. € 6163,29                               

 

Balans 31 december 2022

 

Activa

banksaldo……………………..………..€ 9.731,77

inventaris………………………………….  € 0,00

totaal………………………..…………..€ 9.731,77

 

Passiva

eigen vermogen………………………€ 9.731,77                  

totaal……………………….…..………..€ 9.731,77