Stichting Zorg voor Twee

2013-12-15-22-54-52.Logo Zv2-v1ondersteunt kleinschalige moeder-kind zorg binnen een gezinshuis setting

 

KvK nummer

57187509

RSIN/fiscaal nummer

852474234

Contactgegevens

Beatrixlaan 22, 6721 EJ Bennekom

Bankgegevens

Rabobank 125559461, IBAN: NL60RABO0125559461, BIC: RABONL2U

Doelstelling

Bij het uitzetten van de door de Stichting te voeren werkzaamheden concentreert De Stichting zich op haar statutaire doelstellingen: ‘Het ondersteunen van een woon-, leef- en leer-gemeenschap voor jonge vrouwen, aanstaande moeders, moeders met kind, al dan niet met een verstandelijke beperking en/of partner, dan wel daarmee vergelijkbare kleinschalige woon-, leef- en leergemeenschappen alsmede het leveren van zorg aan die gemeenschappen’ en ‘Het verrichten van allerlei handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

Beleidsplan

Hulpverleners die betrokken zijn bij de problematiek van moeder-kind zorg geven aan dat opvang in gezinshuizen geschikt is voor jonge moeders en hun baby. Ook jonge moeders beschouwen gezinsopvang als een passende en acceptabele opstap naar zelfstandigheid. Ook past deze vorm van zorg dat bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in het amendement van Ypma waarin een gezinsomgeving (o.a. gezinshuis) wordt genoemd als voorliggende voorziening op het moment dat jeugdigen/kinderen onvoldoende beschermd zijn in hun bestaande situatie. Echter, er is op dit moment, ondanks deze behoefte, nog steeds weinig tot geen structureel aanbod van gezinshuisopvang voor jonge moeders (en ouders) met kind. Stichting Zorg voor Twee is opgericht op 23 januari 2013 ter ondersteuning van deze vorm van zorg voor moeder en kind binnen een gezinshuissetting.

Daarnaast bestaat er nog geen passend financieringssysteem voor moeder-kind opvang vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Moeders kunnen alleen worden geplaatst in een moederkind-gezinshuis met een indicatie op basis van persoonlijke problematiek. Het hebben van kinderen speelt geen enkele rol in de beoordeling van deze zorgvraag. Als gevolg hiervan is er dus ook geen structureel budget beschikbaar voor kind-gerelateerde hulpvragen, zoals opvoedondersteuning voor moeders met een WLZ indicatie. Ook voor moeders die zelf niet in aanmerking komen voor een indicatie voor woonbegeleiding, maar toch samen met hun kindje door wat voor reden dan (tijdelijk) een beschermde woonplek nodig hebben ontbreekt er een wettelijk kader voor indicatiestelling en financiering. Nog steeds valt deze kwetsbare groep jonge moeders vaak tussen wal en schip.

Stichting Zorg voor Twee is opgericht op 23 januari 2013 ter ondersteuning van de zorg voor moeder en kind binnen een gezinshuissetting. Het gaat hierbij voornamelijk, maar niet uitsluitend, om moeders met een licht verstandelijke beperking, zodat zij de kans krijgen om zich in een beschermde woon- en leeromgeving te ontwikkelen tot het goed-genoeg moederschap. De Stichting wil een bijdrage leveren aan het faciliteren van deze vorm van kleinschalige specialistische zorg waarvoor momenteel nog geen passende financieringstitel is.

De Stichting wil kleinschalige moeder-kind zorg binnen een gezinshuissetting op de volgende manieren ondersteunen:

  1. Door het werven van fondsen, subsidies en giften wil de stichting incidentele bijdrages leveren aan de inrichting- en aanpassingskosten van moederkind-gezinshuizen, de inrichting van uitstroomplekken van moeders die in een moederkind-gezinshuis hebben gewoond, en de promotie van het concept moederkind-gezinshuis.
  2. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften wil de Stichting voorzien in (baby/kinder)kleding, babybenodigdheden zoals kinderwagens, voedsel, levensmiddelen, uitstapjes en/of kortdurende vakanties en/of diensten door derden, welke ter beschikking worden gesteld aan moeders (ouders) die (tijdelijk) over onvoldoende inkomen beschikken om hierin zelf te voorzien en waarvoor geen, of onvoldoende, financiële bijstand verkregen kan worden vanuit andere voorliggende voorzieningen.
  3. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften wil de Stichting voorzien in een onkostenvergoeding voor vrijwilligers die extra ondersteuning willen bieden aan jonge moeders (ouders) met een verstandelijk beperking of anderszins een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Stichting.
  4. Door het werven van donateurs en verkrijgen van incidentele giften wil de Stichting een financieel vangnet vormen voor moeders die tijdelijk een beschermde woonplek nodig hebben, maar binnen de wetgeving, op wat voor manier dan ook, tussen wal en schip vallen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer M.A. Mom (voorzitter), de heer J. Honigh (secretaris) en de heer S.T. Vos (penningmeester).

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor zover De Stichting voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers zullen aantoonbaar gemaakte onkosten worden vergoed, of zal een onkostenvergoeding (vrijwilligersvergoeding) worden uitgekeerd die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van deze werkzaamheden.

Activiteiten 2013-2019

In het oprichtingsjaar 2013 instantie zijn de activiteiten van de Stichting gericht geweest op het verwerven van fondsen en giften ter ondersteuning van de inrichting van een moeder-kind gezinshuis in Groesbeek. In 2014 zijn verkregen financiële middelen van het Belle10 (Ars Donandi) fonds en Janivo conform subsidieaanvraag gebruikt voor de aanschaf van een computer en printer voor algemeen gebruik door de bewoners van het moederkindhuis. Daarnaast is er een start gemaakt met de inrichting van het perceel rondom het moederkindhuis. Er is een kindvriendelijke buitenspeelplaats ingericht met kunstgras, zandbak en klimhuisje. Er zijn grasveldjes aangelegd en heggen aangeplant.Er is tuingereedschap aangeschaft t.b.v. het onderhoud van de tuin. Er is er een omheinde dierenweide aangelegd met dierenverblijf. Tevens is de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf verder ingericht. De Stichting heeft in 2017 middels een subsidie van het Rabobank Cooperatiefonds en aanvullende donaties een “zelfzorgkeuken” geleverd voor de uitbouw van het moederkind-gezinshuis in Groesbeek waardoor er zelfstandigheidstraining kan worden gegeven tijdens de laatste fase van het verblijf van moeders in het moederkind-gezinshuis. Vanuit het kringloopwinkeltje kon een Syrisch gezin kon worden geholpen aan de gehele inrichting van een babykamer.

Activiteiten 2020

In 2020 is 3125 euro binnen gekomen via giften en donaties. De Stichting heeft in 2020 ongeveer 1000 euro uitbetaald aan vrijwilligersvergoedingen. Hieronder vallen o.a. de onkosten van vrijwilligers die helpen op piekmomenten in de huishouding en kinderopvang of klussen en klein onderhoud uitvoeren. Door vele gulle donaties van goederen en kinderkleding is het assortiment in het tweedehandswinkeltje compleet. Hiervan wordt gebruik gemaakt door bewoners van het moederkind-gezinshuis en er worden op aanvraag spullen verstrekt aan jonge ouders in Groesbeek en Nijmegen.

 

———————————————————————————

 

 

Financiële Verantwoording 2020

 

Inkomsten

giften …………………………………….€ 3.125,00

subsidie……………………………………….€ 0,00

totaal…………………………………….€ 3.125,00

 

Uitgaven

inrichtingskosten……………….….……..€ 0,00

vrijwilligersvergoeding……………..€ 1.056,72

bankkosten………………………………..€ 63,59

totaal……………………………………..€ 1.120,31                               

 

Balans 31 december 2020

 

Activa

banksaldo……………………..……….€ 9.880,50

inventaris……………………………….€ 1.829,29

totaal……………………………………€ 11.709,79

 

Passiva

eigen vermogen……………………..€ 11.709,79                  

totaal…………………………..……….€ 11.709,79