Kinderdagopvang

Kinderdagverblijf 24|SEVEN

Ons inpandige kinderdagverblijf is primair opgericht voor de opvang van kinderen van moeders die verblijven in ons moederkind-gezinshuis. Maar ook kinderen vanuit de wijk zijn welkom als ze worden aangemeld door het sociaal team van de gemeente.

Er wordt laagdrempelige en professionele kinderopvang worden geboden als moeder een opleiding of traject naar werk volgt, een betaalde baan heeft of behandeling/therapie nodig heeft. Ons kinderdagverblijf voldoet aan de landelijke eisen en is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) onder nummer 153195228 Algemene informatie en inspectierapporten zijn te vinden via deze link.

Ons kinderdagverblijf is open van maandag t/m vrijdag tussen 9-18 uur. Voor kinderen van leerplichtige ouders kan op aanvraag bijzondere opvang worden verleend gedurende alle werkdagen tussen 7-19 uur. Alle opvang wordt geboden door drie pedagogisch medewerkers. Dit geeft stabiliteit voor de kinderen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de moeders.

Pedagogische visie

Omdat kinderdagverblijf 24|SEVEN kleinschalig is, kunnen we de kinderen ook de benodigde extra aandacht geven. De kinderen blijven in een voor hun vertrouwde omgeving. Het bieden van duidelijke structuur door middel van vaste leidsters op de groep en een vaste dagstructuur is belangrijk. Ieder kind is uniek en kan en mag zich ontwikkelen op zijn/ haar eigen manier. Het bieden van veiligheid en vertrouwen is een belangrijke factor.

Binnen ons kinderdagverblijf staat het kind centraal. Daarnaast bieden wij ook ontwikkelingsgerichte thema-activiteiten aan. Tijdens de momenten van brengen en ophalen worden moeders geacht de tijd te nemen om haar kind over te dragen aan de medewerker. In het kinderdagverblijf wordt niet geroddeld, met stemverheffing gesproken of gescholden. Er kan altijd een gesprek met één van de medewerkers worden aangevraagd op een rustig moment buiten de opvanguren. Mocht de moeder van mening blijven dat de opvang niet naar wens verloopt dan is een klachtenformulier is beschikbaar. Ons kinderdagverblijf is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.

Persoonlijke aandacht voor zowel de moeder als het kind vinden wij erg belangrijk. Goede communicatie met moeders en hun kinderen is van groot belang. Opvoeden doen we ten slotte samen! Wij hechten dan ook veel waarde aan de gesprekken tijdens breng- en haal momenten.

Intake

Tijdens het intake-gesprek bespreken we bijzonderheden van de kind(eren) en maken we afspraken met moeder over de reguliere dagdelen opvang (opvang met een vast weekritme). Daarnaast vertellen we alles over het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf is er gelegenheid om vragen te stellen.  

Dagdelen

Om de rust te bewaren voor de kinderen in het kinderdagverblijf is er voor gekozen met dagdelen te werken. Op een dag kan er gekozen worden voor één of twee dagdelen. Moeders dienen zelf in overleg te gaan met de begeleiding van moederkind-gezinshuis en kinderdagverblijf over het aantal dagdelen opvang van hun kinderen en de invulling hiervan.

Flexibele opvang

Verzoek tot flexibele opvang (opvang zonder vast weekritme) moet eerst worden goedgekeurd door begeleiding moederkind-gezinshuis en minimaal twee werkdagen van te voren worden aangevraagd middels een aanvraagformulier tijdens een haal- of brengmoment. Er is geen garantie dat het verzoek kan worden ingewilligd. In gevallen van overmacht (ziekte, calamiteit) zal de begeleiding moederkind-gezinshuis samen met het kinderdagverblijf proberen passende noodopvang te verzorgen.

Observatie

De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf observeren de ontwikkeling van het kind. De observaties worden periodiek besproken met moeder en haar persoonlijk begeleider, De rapportage van het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van de fase evaluaties van het moederkindhuis.

 

Ouder commissie

Moeders die het leuk vinden om meer betrokken te bij kinderdagverblijf 24|SEVEN kunnen zich aanmelden voor de  oudercommissie